Официални правила за провеждане на онлайн игра – “Полети в мисълта си”

Период: От 03.06.2022 до 19.06.2022 г.

 1. Организатор: COPTER.BG, Седалище и адрес на управление: бул."Кукленско шосе" 52, 4004 Пловдив, България, ЕИК BG115628318.
 2. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на COPTER.BG и на свързани компании, както и членове на техните семейства, включително и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
 3. Механизъм на играта: Начало на играта “Полети в мисълта си” ще бъде дадено на 03.06.2022 г. чрез специално подготвен за целта промоционален пост. Последният ще бъде публикуван в Инстаграм профила на LYON VISUALS (velislavvelislav) и COPTER.BG (@copter_bg), и ще бъде достъпен през целия период на кампанията. Играта е валидна за територията на Република България и не е спонсорирана от Инстаграм. Всеки потребител, който желае да вземе участие в кампанията, може да го направи като изпълни следните условия:
  • Хареса поста
  • В коментарите под поста тагне поне един свой приятел;
  • Последва профила на COPTER.BG (copter_bg) и LYON VISUALS (velislavvelislav) в Инстаграм.
  Участниците се регистрират в играта, като приемат настоящите правила.
  За валидни регистрации в играта ще се броят тези, които са спазили изискването на играта в посочения срок на действие на играта и не съдържат вулгарно, нецензурно, насилствено и друго несъответстващо на марката и правилата на компанията съдържание.
 4. Награди:
  Победителите са трима и за тях са предвидени следните награди:
  3 място: BLUETOOTH СЛУШАЛКИ JBL TUNE 125BT BLK
  2 място: DJI OM 4 SE
  1 място: ДРОН DJI MINI SE
  Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола между всички участници в играта, отговарящи на горепосочените правила за участие в играта.
 5. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:
  Печелившите участници се определят с томбола на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на правилата за участие в играта.

  Победителите ще бъдат изтеглени на 20.06.2022г.

  Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с победителя чрез директно съобщение (Direct Message) в Instagram.

  Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител не отговори на съобщението.

  Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.
 6. Допустимост:
  Не се допускат до участие в играта за разпределяне на наградите участници, които:
  • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
  • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
  • Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси;
  • Са служители на Организатора или свързани компании.
 7. Ограничения на отговорността:
  Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Instagram платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни.
  Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms, Inc.
 8. Други условия:
  Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на COPTER.BG
  Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът COPTER.BG да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти. Участникът декларира съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг по смисъла на чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и се счита информиран за възможността да оттегли настоящото си съгласие по всяко време, с изпращане на писмено заявление в този смисъл до седалището на COPTER.BG. Победителят в играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организатора си запазва правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия в Instagram страницата на COPTER.BG, както и на официалния уебсайт на компанията. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.