Застраховка "Гражданска отговорност" на дронове!

Застрахователната услуга, предлагана от Застрахователя има следните дефиниции и условия:

ДЕФИНИЦИИ:

Безпилотен летателен апарат означава летателно тяло, което се управлява посредством „дистанционно устройство“ (радио управление) от човек намиращ се на земята. Специализирано оборудване като камери, сензори, наблюдаващо оборудване или друго оборудване, което не е част от безпилотния летателен апарат се декларира отделно. То не е част от застрахователното покритие на безпилотния летателен апарат, като включването му към застраховката се договаря отделно.

Полет означава момента от който безпилотния летателен апарат се е отделил от земята, времето през което се намира над земята, момента в който докосне земята до окончателното спиране на движението му (покой).

Застраховано лице означава лицето отбелязано в таблицата към застрахователната полица, като включва негови служители или партньори по време на изпълнение на служебните им задължения.

Застрахователната полица съдържа таблицата, общи и специални условия, попълнено предложение – въпросник, добавъци (ако има издадени такива).

УСЛОВИЯ:

Секция II – Гражданска отговорност към трети лица, свързана с употребата на безпилотен летателен апарат.

Покритие

  1. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят ще обезщети Застрахования за всички суми, които ще бъдат предявени като съдебни искове към Застрахования, и които той ще трябва да заплати като компенсации (включително съдебни разноски, присъдени срещу Застрахования) до размера на сумата изписана в таблицата, в резултат на телесно увреждане (фатално или не) или щети от инцидентно увреждане на имущество, причинени пряко от застрахования безпилотен летателен апарат или от падащи от него части или предмети.

Изключения, приложими към Секция II само.

  1. Застрахователят няма да бъде отговорен за искове, произтичащи от:
    • загуба или повреда на всякакъв вид собственост, принадлежаща на или намираща се под грижите и контрола на Застрахования;
    • имуществени или неимуществени щети директно или индиректно причинени от каквито и да било химически компоненти, семена, инсектициди, хербициди, изсушители или от употребата на разпръскващи вещества или всякакви други вещества, които се разпръскват от летателното тяло;
    • телесно увреждане (фатално или не) или щета, понесени от директор, служител или съдружник на Застрахования, в момент на работа и изпълнение на задължения, възложени от Застрахования;

Лимити на отговорност, приложими Секция II само.

  1. Отговорността на Застрахователя по този параграф не може да надвишава сумите, упоменати в застрахователната полица и таблицата към полицата. Застрахователят ще заплати всякакви съдебни разходи и разноски, направени с неговото писмено съгласие за защита срещу всеки иск за компенсации на щети, покрити по тази секция, който може да бъде предявен срещу Застрахования. Но в случай, че изплатените или присъдени суми по подобни искове надвишават размера на обезщетение, то тогава отговорността на Застрахователя по отношение на така описаните разноски, се ограничава до частта от тях, пропорционална на съотношението между лимита на отговорност и платената сума за обезщетение.