Категории

Спечели ваучер на стойност 50лв от COPTER.BG

Хо-хо-хо! Подаръци ще има с играта на COPTER.BG!

Купи продукт от нашите магазини или на https://www.copter.bg през периода 1.12.2018 г. – 31.12.2018 г. и можеш да спечелиш един от 5 ваучера на стойност 50лв.

Правила за провеждане на играта "Ваучер томбола"

Играта "Ваучер томбола" се провежда във Facebook (Фейсбук) страницата на COPTER.BG (https://www.facebook.com/COPTER.BG/) и на www.copter.bg с Организатор "Темпекс" ЕООД.

Правила за провеждане на играта ("Официални Правила"):

Участието в играта е обвързано с покупка.

I. Механизъм

1. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: Да купи продукт от магазините на COPTER.BG или онлайн на www.copter.bg
2. Период на играта: от 01.12.2018 г. до 12:00 часа на 31.12.2018 г.

II. Право на участие

1. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на Република България, с изключение на служителите на "Темпекс" ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участниците.

III. Награждаване

1. Награда – 5 ваучера на стойност 50 лв. Печелившите ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 31.12.2018 г.

2. Печелившите участници са 5 (петима) и ще бъде обявени с пост във Facebook страницата на COPTER.BG на 31.12.2017 г. Имената им ще бъдат обявени и в коментар под поста, обвързан с играта във Facebook страницата.

3. Печелившите участници, обявени на 31.12.2018 г., трябва да се свържат чрез лично съобщение във Facebook страницата на COPTER.BG или чрез контактната форма в страницата https://www.copter.bg/bg/content/10-informaciya-za-kontakti в срок от 10 работни дни от датата на обявяване на печелившите, за да потърсят наградите си.

4. Печеливш участник, непотърсил наградата си в срок до 11 работни дни от датата на обявяване и получаване на известие за спечелване, губи своето право на получаването й. В този случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на лотариен принцип чрез жребий.

5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Ваучерът може да бъде използван само и единствено за закупуването на продукти от магазините на COPTER.BG или онлайн на www.copter.bg, които НЕ са на промоция. Ваучерите могат да се предоставят на друго лице.

IV. Лични данни

1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице.

2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

3. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и използва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

VI. Други Общи условия при провеждане на Играта

1. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Участниците, спечелили ваучери от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена от организатора, в качеството им на победители.

4. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.

5. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове или по други подобни поводи.

6. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

7. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

8. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

9. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

10. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

11. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните мини-игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

Пожелаваме Ви успех!